Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
THE COLLECTABLES

Deze Algemene Voorwaarden zijn samen met ons Privacy Statement van toepassing op ieder gebruik van ons Online Platform. Door het gebruik van het Online Platform stemt u in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement. U kunt de documenten online lezen en ook downloaden en/of printen. Alle gebruikers van ons Online Platform moeten onze Algemene Voorwaarden accepteren en stemmen daarmee in eraan gebonden te zijn. In geval van tegenstrijdigheden prevaleert de Nederlandse taalversie.

The Collectables kan de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement aanpassen. De meest recente versies van de documenten treft u altijd aan op het Online Platform. Over belangrijke wijzigingen zullen wij u via het Online Platform en via de mail informeren. Door gebruik te blijven maken van het Online Platform na het doorvoeren van een wijziging, stemt u in met die wijziging.

In onze FAQ's geven we antwoord op een groot aantal veelgestelde vragen. Ook geven de FAQ's en de verdere informatie op het Online Platform een concrete en minder juridische uitleg over onze Algemene Voorwaarden, dus lees ze vooral goed door. Mocht u vragen aan ons hebben, dan kunt u die stellen via [email protected]. Ook met eventuele suggesties - die zijn altijd van harte welkom! - kunt u daar terecht.

Meldingen over (vermoedelijke) onrechtmatige informatie of handelingen kunt u doorgeven via [email protected].

Alle vragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u richten aan [email protected].

Algemene Voorwaarden zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen:
A. Algemeen
B. Forum
C. Veiling
D. Voorwaarden voor Verkopers
E. Voorwaarden voor Kopers

ALGEMEEN

Artikel 1. Definities
In de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement gebruiken we een aantal definities. Dit zijn de met een hoofdletter geschreven woorden, die zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt kunnen worden. Deze definities hebben de volgende betekenissen:

Aanvraagformulier: het online door een potentiële Verkoper in te vullen formulier, waarmee u in contact treedt met The Collectables over toelating van uw collectable als Kavel op de Veiling.

Algemene Voorwaarden: onderhavige set voorwaarden.

Kavel: de kavel, een zogenaamde collectable, die geveild wordt op het Online Platform.

Dienst: de diensten die The Collectables aan de Gebruikers aanbiedt via het Online Platform.

Forum: het onderdeel van het Online Platform waarop Gebruikers berichten kunnen plaatsen over een Kavel en op elkaars berichten kunnen reageren.

Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van het Online Platform. De Gebruiker wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als “hij”, maar hiermee worden uiteraard ook de vrouwelijke bezoekers van het Online Platform bedoeld.

Koper: de Gebruiker die een bod wil uitbrengen op een Kavel die wordt aangeboden op het Online Platform, waarbij de Koper met het Winnende Bod de Kavel zal afnemen indien de kavel wordt gegund.

Minimum Verkoopprijs: de door de Verkoper aangegeven en geheim (tenzij getoond bij de kavel) te houden minimale verkoopprijs van de Kavel (de ‘Reserve’).

Online Platform: de omgeving die onder andere via de URL www.TheCollectables.nl te bereiken is, waarvan de Veiling een onderdeel is.

Privacy Statement: de voorwaarden die u hier aantreft en die van toepassing zijn op de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

The Collectables: de besloten vennootschap The Collectables B.V., kantoorhoudende en gevestigd aan Heteren.

Veiling: het proces waarin een Kavel via het Online Platform door de Verkoper te koop wordt aangeboden door middel van opbod.

Veilingovereenkomst: de overeenkomst tussen The Collectables en een Verkoper over de Veiling van de Kavel van die Verkoper.

Verkoper: de Gebruiker die zijn kavel ter veiling aanbiedt op het Online Platform.

Winnende Bod: het hoogste rechtmatig en tijdig uitgebrachte bod dat boven de Minimum Verkoopprijs ligt of het alsnog door Verkoper - bij gebreke van een bod boven de Minimum Verkoopprijs – geaccepteerde hoogste bod.


Artikel 2. Het Online Platform

2.1
The Collectables is de aanbieder van het Online Platform. Op het Online Platform kunt u Kavel’s en overige informatie bekijken, berichten plaatsen op het Forum, u registeren als Koper of door middel van het Aanvraagformulier aanmelden als Verkoper en deelnemen aan een Veiling als Koper of Verkoper. The Collectables faciliteert via het Online Platform de Veiling waar een Verkoper een Kavel bij opbod te koop aanbiedt aan potentiële Kopers.


2.2
Het Online Platform en de daarop aangeboden Diensten worden aangeboden zoals u die aantreft op het moment van gebruik (“as is”). The Collectables geeft geen garanties en doet geen toezeggingen over specifieke functionaliteit of eigenschappen, of de volledigheid, juistheid, kwaliteit of integriteit van het Online Platform. Storingen en/of onderbrekingen kunnen zich voordoen en The Collectables zal, indien zich een storing of onderbreking voordoet, zich natuurlijk naar beste vermogen inspannen om deze zo spoedig mogelijk te verhelpen, maar zij geeft geen garantie over de oplostijd en sluit iedere aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van het Online Platform of een Dienst uit.

2.3
Om volledig gebruik te kunnen maken van het Online Platform dient u een profiel aan te maken. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Als u vermoedt dat iemand onbevoegd gebruik maakt van uw gebruikersnaam en/of wachtwoord dient u uw gegevens direct aan te passen. Ook vragen we u dit te melden via [email protected], zodat wij passende maatregelen kunnen nemen. Biedingen gedaan onder uw account zijn bindend, ook als een ander deze heeft ingevoerd.

2.4
U erkent dat, naast de maatregelen die The Collectables kan nemen op grond van de wet, de Algemene Voorwaarden en eventueel de Veilingovereenkomst, The Collectables bij geconstateerde onregelmatigheden kan overgaan tot het tijdelijk of definitief ontzeggen van de toegang tot het Online Platform.

2.5
Op de verwerking van uw gegevens is naast de toepasselijke wet- en regelgeving ons Privacy Statement van toepassing, die u op onze website kunt inzien en desgewenst downloaden en/of printen.

Artikel 3. Informatie en Intellectuele Eigendomsrechten

3.1
Het gebruik van het Online Platform leidt niet tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, merkrechten en dergelijke). Deze zijn en blijven eigendom van de oorspronkelijk rechthebbende(n).

3.2
De Gebruiker die informatie (teksten, beeldmateriaal en dergelijke) via of ten behoeve van het Online Platform deelt staat ervoor in dat die informatie juist is en niet onrechtmatig en hij garandeert dat hij het recht heeft die informatie ter beschikking te stellen. Door het delen van informatie verleent de Gebruiker aan The Collectables een niet-exclusieve, onherroepelijke en eeuwigdurende kosteloze licentie voor het gebruik van die informatie ten behoeve van het Online Platform.

3.3
De Gebruiker vrijwaart The Collectables volledig voor aanspraken van derden en zal de schade die wordt veroorzaakt doordat de Gebruiker de verplichtingen in het voorgaande lid niet nakomt volledig vergoeden, redelijke kosten voor juridische bijstand, reparaties, stalling etc. daaronder begrepen.

3.4
Het Online Platform en alle content daarop (die niet afkomstig is van Gebruikers), is van The Collectables of haar licentiegever(s). Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Collectables om (delen van) het Online Platform of deze content openbaar te maken of te verveelvoudigen (kopiëren, verspreiden, bewerken en dergelijke).
Artikel 4. Melden van (Vermoedelijke) Onrechtmatige Content

4.1
Als u meent dat er op het Online Platform onrechtmatige content wordt aangeboden of onrechtmatig wordt gehandeld dan kunt u dat melden via [email protected].

4.2
The Collectables zal onderzoeken of er sprake is van onmiskenbaar onrechtmatige informatie of onrechtmatig handelen. Als dat het geval is zal de informatie worden verwijderd en/of de handeling worden geblokkeerd. The Collectables is niet verplicht om op basis van een melding over te gaan tot het verwijderen van informatie of het blokkeren van handelingen. The Collectables kan als het niet duidelijk is verlangen dat een rechter een uitspraak doet om vast te stellen of het om onrechtmatige informatie of onrechtmatig handelen gaat.

Artikel 5. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

5.1
U erkent dat The Collectables alleen aanbieder is van het Online Platform en dus niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is of kan worden gehouden voor de informatie die door Gebruikers wordt gedeeld alsmede de gedragingen van Gebruikers, waaronder Kopers en Verkopers tijdens en na Veilingen.

5.2

- The Collectables kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die buiten onze controle vallen of voor acties die we ondernemen om ons      Online Platform veilig en betrouwbaar te houden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, eventuele schade veroorzaakt door:
- Het verstrekken van onjuiste of onnauwkeurige accountgegevens of het nalaten van het delen van gevraagde informatie;
- Het aanbieden van onze diensten on ons Online Platform;
- Acties die in strijd zijn met onze Voorwaarden en onwettig gebruik van ons Online Platform;
- Onbereikbaarheid, technische problemen of andere problemen die toegang tot het Online Platform beperken;
- De staat en/of werking van objecten die via The Collectables zijn gekocht;
- De uitvoering, totstandkoming, annulering of beëindiging van het verkoopcontract, inclusief het afdwingen van onze rechten onder het             verkoopcontract.

De Gebruiker kan zelf maatregelen treffen ter voorkoming of beperking van aansprakelijkheid door het gebruik van het Online Platform te staken en het eventueel aangemaakte profiel te verwijderen.

5.3
In het geval dat The Collectables wel aansprakelijk kan worden gehouden voor schade die een Gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van het Online Platform, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade, waarbij het bedrag nooit hoger kan zijn dan EUR 10.000,= (zegge: tienduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: materiële zaakschade, financieel verlies en de redelijke kosten die zijn gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade alsmede de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en aansprakelijkheid van de directe schade. Dit sluit onze aansprakelijkheid voor grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag door ons of voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid niet uit.

5.4
U vrijwaart The Collectables volledig voor aanspraken van derden vanwege uw gebruik van het Online Platform en/of de Dienst en zal de schade die The Collectables mocht lijden volledig vergoeden, redelijke kosten voor juridische bijstand daaronder begrepen.

5.6
U aanvaardt dat The Collectables op ieder moment, ter voorkoming of beperking van (vermoedelijke) schade, zonder voorafgaande melding of uitleg, uw gebruik van het Online Platform en/of de Dienst (tijdelijk) kan beperken, opschorten of beëindigen. The Collectables zal hierdoor nooit aansprakelijk zijn jegens u.

6. Betalingen en vergoedingen

6.1
The Collectables rekent aan de Koper een commissie (hoogte: zie het Online Platform) bij het tot stand komen van een koopovereenkomst van een Kavel en niet aan Verkoper. De commissie is ook verschuldigd als een Koper en Verkoper een transactie van een aangeboden Kavel alsnog buiten ons om afwikkelen tijdens of na de veiling.
Verkoper betaalt vooraf aan The Collectables de vergoedingen zoals overeengekomen voor fotografie, research, etc.

6.2
Alle bedragen vermeld op het Online Platform zijn in Euro’s (EUR) en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

6.3
Betalingen aan The Collectables kunnen eventueel plaatsvinden plaats door middel van de beveiligde omgeving van payment provider Mollie of via een factuur van The Collectables. De voorwaarden van de payment provider(s) zijn van toepassing op de (uitvoering van de) betalingen en al hetgeen daarmee samenhangt. The Collectables is niet aansprakelijk voor het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de betaalomgeving van de payment provider(s).

6.4
The Collectables kan bepaalde voorwaarden stellen, zoals (aan)betaling vooraf, garantie door middel van betaling met een creditcard of het verstrekken van een machtiging voor automatische incasso.

7. Varia

7.1
Als er bepalingen uit de Algemene Voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht tussen u en The Collectables. Wij zullen de ongeldige bepalingen vervangen door geldige Voorwaarden.

7.2
The Collectables is gerechtigd de rechten en verplichtingen jegens u over te dragen aan een derde partij. Zij zal u daarvan op de hoogte stellen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u uw profiel verwijderen en het gebruik van het Online Platform en/of de Dienst staken.

7.3
Op de Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen is Nederlands recht van toepassing. Daar waar in een ander land bepalingen van dwingend recht van toepassing zijn, zal The Collectables dat respecteren. De geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven.

B. FORUM

Artikel 8. Forum en Content

8.1
Om gebruik te kunnen maken van het Forum dient u zich te registreren op het Online Platform.

8.2
U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor de content die u op het Forum plaatst. De content dient feitelijk correct en eerlijk te zijn en mag niet kwetsen, discrimineren, oproepen tot geweld, illegaal handelen of het lastigvallen van bepaalde (groepen) personen of naar het oordeel van The Collectables in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden. U mag het Forum niet gebruiken voor commerciële activiteiten. De content zal geen afbreuk doen aan de eer of goede naam van The Collectables en de aan haar verbonden personen.

8.3
U staat ervoor in dat u het recht heeft tot het plaatsen van de content op het Forum en dat die content geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van de rechthebbende

8.4
U zal geen persoonsgegevens van anderen plaatsen zonder de toestemming van die ander.
 

8.5
U vrijwaart The Collectables volledig voor aanspraken van derden en zal de schade die wordt veroorzaakt door het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel volledig vergoeden, redelijke kosten voor juridische bijstand daaronder begrepen.

8.6
U begrijpt en accepteert dat The Collectables niet verantwoordelijk is voor hetgeen via een Gebruiker op het Forum wordt geplaatst. Als u meent dat er sprake is van een onrechtmatig bericht, in de meest ruime zin des woords, dan kan een melding worden gedaan via [email protected] (zie ook artikel 4).

C. VEILING

Artikel 9. Aanbieden van Kavels op de Veiling

9.1
De Verkoper meldt zijn kavel aan door middel van het Aanvraagformulier (zie ook onder D: Voor Verkopers).

9.2
Het team van The Collectables bepaalt of een kavel daadwerkelijk wordt geaccepteerd om als Kavel te worden aangeboden op de Veiling. Als de Kavel wordt geaccepteerd dan sluiten Verkoper en The Collectables een Veilingovereenkomst. Indien de kavel niet voldoet aan de eisen die The Collectables stelt, zal The Collectables actief op zoek gaan binnen haar eigen netwerk voor een alternatief

9.3
The Collectables zal een Kavel vergezeld laten gaan van begeleidende teksten en/of een persoonlijke impressie van één van de teamleden van The Collectables. Een dergelijke impressie kan nooit worden beschouwd als een (deskundig) oordeel van The Collectables (dan wel het betreffende teamlid) over de (technische) staat of waarde van de Kavel. Er kan dus ook nooit door een Koper aanspraak worden gemaakt op enige vergoeding door The Collectables vanwege een beweerdelijk onjuiste presentatie door The Collectables van een bepaalde Kavel.
 

9.4
Een Kavel dient exclusief op de Veiling te worden aangeboden en kan niet worden teruggetrokken zodra deze is aangemeld. Als de Verkoper de Kavel toch terugtrekt, dan is het bedrag verschuldigd zoals vermeld in de Veilingovereenkomst.

Artikel 10. Bieden op Kavels

10.1
Als u wilt bieden op een Kavel dient u een profiel aan te maken zoals aangegeven op het Online Platform en vervolgens de iDIN verificatie succesvol af te ronden.

10.2
U mag niet bieden op door uzelf als Verkoper aangeboden Kavels en ook geen anderen aanzetten tot het bieden op uw Kavels met het doel om de prijs van de Kavel op te drijven. Mocht blijken dat Verkoper de hoogste bieder is, dan is de commissie nog steeds van toepassing.

Artikel 11. Veiling

11.1
Op het Online Platform worden de Kavels die via de Veiling aangeboden worden aangekondigd. Een Kavel kan gedurende de aangegeven periode (met daarin minimaal een weekend) in overleg fysiek door potentiële Kopers worden bezichtigd. Potentiële Kopers kunnen tevens met de Verkoper een afspraak maken over de mogelijkheden om een deskundige de (technische) staat en de waarde van de Kavel te laten beoordelen.

11.2
De Kavel wordt gedurende de aangegeven periode aangeboden op de Veiling. Kopers kunnen handmatig of automatisch bieden op het Object, conform de van toepassing zijnde minimale toenames per bod.

11.3
De Verkoper kan aangeven of er sprake is van een Minimum Verkoopprijs. Een minimumprijs is de laagste prijs waarvoor de verkoper bereid is een object te verkopen in de veiling. Als na afloop van de veiling de minimumprijs niet is gehaald, bestaat de mogelijkheid dat het object niet verkocht wordt en komt er geen verkoopcontract tot stand. Het bedrag van de Minimum Verkoopprijs wordt niet kenbaar gemaakt, tenzij anders overeengekomen. Wel is kenbaar of er sprake is van een Minimum Verkoopprijs; standaard is die er, als die er niet is, staat er bij de kavel: NO RESERVE. De Verkoper kan gedurende, of na, de looptijd van de Veiling, in overleg met The Collectables, de Minimum Verkoopprijs naar beneden bijstellen.

11.4
De Veiling sluit zodra de aangegeven eindtijd is bereikt, tenzij in de laatste 2 minuten voor de eindtijd nog een nieuw bod wordt gedaan. In dat geval wordt er tot 2 minuten extra tijd toegevoegd. Iedere keer als er tijdens deze extra tijd een bod wordt geplaatst, wordt de veilig nog eens tot 2 minuten verlengd. The Collectables behoudt zicht het recht voor om, zonder opgave van redenen, de veiling handmatig te verlengen

11.5
De Koper die bij het sluiten van de Veiling het Winnende Bod heeft uitgebracht is de winnaar van de Veiling en zal de Kavel voor het bedrag van het Winnende Bod afnemen van de Verkoper, indien de kavel door de verkoper wordt gegund binnen 48 uur na afloop van de veiling. The Collectables behoudt zich het recht voor om de gunning uit te stellen en zal de bieder met het winnende bod daarvan binnen 48 uur na afloop van de veiling op de hoogte stellen. De Verkoper heeft de keuze (behalve bij een no-reserve veiling) in overleg met The Collectables om de Kavel in te trekken, of akkoord te gaan met het hoogste bod. In het laatste geval geldt dat hoogste bod als Winnende Bod. De Verkoper heeft het recht voor het sluiten van de Veiling een bod te accepteren.
Indien het winnende bod niet wordt geaccepteerd door de verkoper, kan The Collectables, i.o.m. de Verkoper, zich inspannen om alsnog de transactie tot stand te brengen door de hoogste bieder om een finaal bod te vragen. De Verkoper dient zich te realiseren dat indien de hoogste bieder dit weigert er ook geen aanspraak meer gemaakt kan worden op het hoogste uitgebrachte bod.

Artikel 12. Koopovereenkomst

12.1
The Collectables is niet eigenaar van de objecten die op ons Online Platform worden aangeboden of verkocht en zijn niet betrokken bij de feitelijke transactie tussen kopers en verkopers. De Koper (zie ook artikel 11.5) en de Verkoper sluiten rechtstreeks met elkaar een koopovereenkomst met betrekking tot de Kavel.

12.2
The Collectables is geen partij bij (de totstandkoming van) de koopovereenkomst en bij de uitvoering hiervan. Dit houdt onder andere in dat als de Koper niet aan de verplichtingen (waaronder betaling) aan de Verkoper voldoet, de Verkoper The Collectables daarvoor niet aansprakelijk kan houden. Evenmin kan de Koper The Collectables aansprakelijk houden indien de Verkoper niet aan zijn verplichtingen voldoet of als bijvoorbeeld de Kavel niet voldoet aan de door de Verkoper aangegeven eigenschappen. Zowel de Koper als de Verkoper dienen hun verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst na te komen.

12.3
Geschillen over de (uitvoering van de) koopovereenkomst dient Koper en Verkoper onderling zelf op te lossen, evenals een eventueel, ingeval een Kavel wordt aangeboden door een partij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
Bij de aangeboden kavels is het herroepingsrecht niet van toepassing aangezien het een openbare veiling betreft. Koper heeft de mogelijkheid om de kavel vooraf uitgebreid te bezichtigen en kan tevens, op afspraak, tijdens het sluiten van de veiling aanwezig zijn en een bod uitbrengen ten overstaan van de veilingmeester

12.4
The Collectables kan op verzoek trachten te bemiddelen bij een conflict en zal zich redelijkerwijs inspannen om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. The Collectables zal echter nooit partij zijn of worden bij een conflict als gevolg van goedbedoelde en vrijwillige inspanningen om te bemiddelen. Voor de gebruiker (zijnde consument) geldt dat, indien de onderneming zelf de geschillenbeslechting op zich neemt, de consument (vanaf het moment dat de onderneming dit aangeeft) ten minste een maand de bevoegdheid heeft om alsnog voor de reguliere rechter te kiezen om het geschil te beslechten.

12.5
Ontbinding
In onder andere het geval dat het gekochte Kavel niet binnen de daarvoor gestelde termijn door de Koper is afgenomen, is de Koper van rechtswege in verzuim en heeft Verkoper het recht de Koopovereenkomst met de Koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder terzake enige (schade)vergoeding aan Koper verschuldigd te zijn, en/of het gekochte Kavel onverwijld aan één of meerdere derden te verkopen al dan niet middels een nieuwe Veiling, onverminderd enig ander recht van de Verkoper. Het voorgaande geldt ook indien The Collectables (als Verkoper of als gemachtigde van de Verkoper) de Koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de Koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens de Verkoper uit hoofde van de Koopovereenkomst. De Koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade te vergoeden waaronder inbegrepen onder andere de inbrengkosten, veilingkosten, stallingskosten, administratieve kosten.

Een tekortkoming kan de Verkoper niet worden toegerekend, als de tekortkoming niet is te wijten aan de schuld van de Verkoper, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komt van de Verkoper. In aanvulling op het voorgaande hebben Koper en Verkoper het recht om de Koopovereenkomst te ontbinden, door een schriftelijke verklaring of door een verklaring per e-mail aan de andere partij indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname van een Kavel omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de kavel niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld. De Verkoper is in dat geval jegens de Koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de bedragen die door Verkoper in verband met het betreffende Kavel zijn ontvangen.

D. VOOR VERKOPERS

13. Aanmelden Kavel en Veiling

13.1
Als u een Kavel wil aanmelden voor mogelijke verkoop via de Veiling dient u het Aanvraagformulier in te vullen zoals beschikbaar gesteld op het Online Platform. U erkent dat het aan The Collectables is om de Kavel al dan niet toe te laten tot de Veiling. Indien de Kavel wordt toegelaten sluit u met The Collectables de Veilingovereenkomst, waarin de gegevens over eigenaarschap en de Kavel worden vastgelegd.

13.2
U staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens en u stemt ermee in dat uw gegevens worden gebruikt daar waar noodzakelijk voor de uitvoering en afhandeling van de Veiling. Op de verwerking van uw gegevens is ons Privacy Statement van toepassing.

13.3
U heeft zich vergewist van de werkwijze ten aanzien van de Veiling en u bent zich bewust van uw rechten en verplichtingen. U dient dus onder andere ervoor in te kunnen staan dat u als eigenaar gerechtigd bent tot de verkoop van de Kavel en, indien van toepassing, de overschrijving van de Kavel op naam van de Koper.

13.4

Zodra het kavel online staat dient u zich ervan te vergewissen dat de teksten en gegevens bij het door u aangeboden kavel volledig en juist zijn. Eventuele opmerkingen en of aanpassingen dienen binnen 1 werkdag na het plaatsen te worden gemeld aan het team van The Collectables.

13.5
U zorgt ervoor dat de potentiële Kopers gedurende een bepaalde periode (inclusief minimaal één weekend) de mogelijkheid wordt geboden tot een fysieke bezichtiging van de Kavel en het eventueel, in overleg met u, laten keuren van de Kavel.

13.6
Na aanmelding voor de Veiling zal er niet meer dan 100 kilometer met de Kavel gereden worden.

13.7
U erkent dat u de Kavel exclusief aanbiedt en na aanmelding niet meer in kan trekken, tenzij u het bedrag voldoet zoals aangegeven in de Veilingovereenkomst (10% van de geschatte Minimale Verkoopprijs met een minimum van EUR 2.500,-). U zal de Kavel aan de Koper met het Winnende Bod verkopen.

13.8
Indien het hoogste bod bij afloop van de Veiling niet minimaal gelijk is aan de Minimum Verkoopprijs overlegt The Collectables met u wat de beste optie is.
The Collectables zal bemiddelen tussen de Verkoper en de mogelijke Kopers, teneinde de Kavel alsnog te verkopen. In dit geval is de Koper ook de commissie aan The Collectables verschuldigd.
U staat ervoor in dat Koper deze commissie aan The Collectables zal voldoen. Daarnaast erkent u dat u de Kavel niet in kan trekken of buiten The Collectables om kan verkopen, totdat (a) u The Collectables schriftelijk (waaronder per e-mail) heeft geïnformeerd af te zien van hun verdere bemiddeling, waarbij de periode van bemiddeling minimaal 5 weken na afloop van de Veiling heeft geduurd, en (b) The Collectables schriftelijk (waaronder per e-mail) aan u heeft bevestigd dat zij niet verder zullen bemiddelen en het u vrij staat om de Kavel zelf langs andere weg te verkopen. Indien u in strijd handelt met het voorgaande, bent u het bedrag zoals aangegeven in de Veilingovereenkomst verschuldigd.

Artikel 14. Betaling en afname van de Kavel

14.1
U sluit met de Koper die het Winnende Bod heeft uitgebracht een koopovereenkomst (zie ook artikel 12).

14.2
Nadat The Collectables de verschuldigde commissie van de Koper heeft ontvangen, zal The Collectables u en Koper met elkaar in contact brengen, zodat u met de Koper tot de afronding van de koopovereenkomst en overdracht van de Kavel kunt komen.

E. VOOR KOPERS

Artikel 15. Profiel aanmaken, Voorbereiding en Bieden op een Object

15.1
Als u wilt bieden op een Object dient u een profiel aan te maken zoals aangegeven op het Online Platform en, indien van toepassing, de iDIN verificatie succesvol af te ronden.

15.2
U staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens en u stemt ermee in dat uw gegevens worden gebruikt daar waar noodzakelijk voor de uitvoering en afhandeling van de Veiling. Op de verwerking van uw gegevens is ons Privacy Statement van toepassing.

15.3
U heeft zich vergewist van de werkwijze ten aanzien van de Veiling. Een uitgebracht bod is onvoorwaardelijk en u kunt een bod niet herroepen, ook niet als het bod door een door u ingestelde biedrobot automatisch is gedaan of door een ander via uw account is gedaan. Bij het uitbrengen van het hoogste, winnende bod, bent u verplicht de Kavel af te nemen indien deze door de verkoper wordt gegund. Dit geldt ook als u voor een ander biedt op de Kavel. The Collectables gaat ervan uit dat er geboden wordt door degene die het profiel heeft aangemaakt en bij het bieden via uw profiel bent u daar dus persoonlijk aan gebonden. U dient in te kunnen staan voor de betaling van de koopprijs en de aan The Collectables te betalen commissie.

15.4
Om te voldoen aan uw eigen onderzoeksplicht over de (technische) staat en eigenschappen van een aangeboden Kavel, kan u gebruik maken van de mogelijkheid om de Kavel fysiek te bezichtigen en eventueel in overleg met de Verkoper te laten keuren. Het is uw eigen keuze of u hiervan gebruik maakt.

Artikel 16. Betaling en afname van de Kavel

16.1
Als u de Koper bent met het Winnende Bod en de kavel wordt gegund, dan bent u verplicht tot afname van de Kavel. U sluit daartoe een koopovereenkomst met de Verkoper (zie ook artikel 12).

16.2
Naast het betalen van de koopprijs aan de Verkoper bent u gehouden de verschuldigde commissie te voldoen aan The Collectables. De commissie dient via één van de aangegeven betaalmethoden binnen twee (2) werkdagen na afloop van de Veiling te worden voldaan. U bent en blijft de commissie verschuldigd, ook in geval van een eventueel conflict met de Verkoper. In een dergelijk geval zal The Collectables, zonder daartoe verplicht te zijn, redelijkerwijs helpen om tot een passende oplossing te komen.

16.3
Na ontvangst van de commissie brengt The Collectables u en Verkoper met elkaar in contact zodat u met de Verkoper tot de afronding van de koopovereenkomst en overdracht van de Kavel kunt komen. De Kavel dient binnen 5 werkdagen na toewijzing te worden betaald aan de verkoper

16.4
Het ophalen dan wel laten bezorgen van de Kavel is voor uw rekening, tenzij bij het aanbieden van de Kavel is aangegeven dat de Verkoper daarvoor zorgdraagt. U dient met de Verkoper afspraken te maken over het binnen zeven (7) werkdagen, tenzij een andere termijn is afgesproken, ophalen dan wel laten bezorgen van de Kavel.
De Verkoper en The Collectables zijn niet verantwoordelijk voor het (zorgvuldig) inpakken / voorbereiden van de Kavel voor transport indien koper besluit de Kavel te laten ophalen door een derde partij. Verder zijn de Verkoper en The Collectables niet aansprakelijk voor schade tijdens transport veroorzaakt door de Koper ingeschakelde vervoerder.

Indien de Koper niet tijdig tot afname overgaat c.q. weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie aan de Verkoper (dan wel The Collectables als gemachtigde van Verkoper) of met het opvolgen van de instructies van de Verkoper dan wel The Collectables als gemachtigde van Verkoper die nodig zijn voor de levering van de Kavel, is de Koper in verzuim jegens de Verkoper en onder meer gehouden om de schade van de Verkoper te vergoeden onverminderd enig ander recht dat de Verkoper toekomt. De Verkoper is in zo’n geval gerechtigd om de Kavel op te slaan voor rekening en risico van de Koper waarbij de Koper jegens Verkoper verplicht is om alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, vervoerskosten en, indien van toepassing, demontagekosten te voldoen. Verkoper zal de kavel pas afgeven nadat Koper genoemde kosten volledig heeft voldaan.
Koper dient zich te realiseren dat hij alle verantwoordelijkheid (denk hierbij aan verzekering, verschuldigde belastingen etc.) draagt voor de Kavel zodra deze aan hem is toegewezen.

Openbare Veiling: een openbare (online)verkoop conform artikel 6:230g lid 1 sub j Burgerlijk Wetboek, te weten: een verkoopmethode waarbij roerende zaken of diensten door middel van een transparante competitieve biedprocedure onder leiding van een Veilingmeester door een Verkoper worden aangeboden en waarbij een Bieder persoonlijk aanwezig kan zijn op de Veiling of daartoe de mogelijkheid heeft, en waarbij de winnende Bieder zich verbindt om de zaken of diensten af te nemen;

Totstandkoming Koopovereenkomst buiten Veiling
Indien geen sprake is van een Veiling, komt de Koopovereenkomst tot stand op het moment dat een Bod van een Bieder door The Collectables namens de Verkoper wordt aanvaard.

Indien de Koper niet (tijdig) tot betaling van de factuur overgaat is de Koper in verzuim jegens Verkoper (en voor zover het betreft de Veilingkosten jegens The Collectables) en heeft de Verkoper (en The Collectables) recht op vergoeding van de redelijke kosten (die in beginsel zullen bestaan uit het gemiste opgeld en bijkomende kosten) ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) overeenkomstig de wettelijke regeling normering incassokosten.

Artikel 17. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

17.1
Op de Voorwaarden, het gebruik van ons Online Platform en eventuele geschillen die hieruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2
Eventuele geschillen ten gevolge van gebruik van ons Online Platform of deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam. Als consument, indien het consumentenrecht het toelaat, kunt u zich wenden tot een andere rechtbank. Dit dient u 1 maand, nadat The Collectables op de hoogte is gesteld van het geschil, een alternatieve rechtbank te kiezen.

© 2023, The Collectables