Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

THE COLLECTABLES

Deze Algemene Voorwaarden zijn samen met ons Privacy Statement van toepassing op ieder gebruik van ons Online Platform. Door het gebruik van het Online Platform stemt u in met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement.  U kunt de documenten online lezen en ook downloaden en/of printen.

The Collectables kan de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement aanpassen. De meest recente versies van de documenten treft u altijd aan op het Online Platform. Over belangrijke wijzigingen zullen wij u via het Online Platform en, als wij beschikken over uw e-mailadres, via e-mail informeren. Door gebruik te blijven maken van het Online Platform na het doorvoeren van een wijziging, stemt u in met die wijziging.

In onze FAQs geven we antwoord op een groot aantal veelgestelde vragen. Ook geven de FAQs en de verdere informatie op het Online Platform een concrete en minder juridische uitleg over onze Algemene Voorwaarden, dus lees ze vooral goed door. Mocht u vragen aan ons hebben, dan kunt u die stellen via [email protected]. Ook met eventuele suggesties - die zijn altijd van harte welkom! - kunt u daar terecht.

Meldingen over (vermoedelijke) onrechtmatige informatie of handelingen kunt u doorgeven via [email protected].

Alle vragen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u richten aan [email protected].

De Algemene Voorwaarden zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen:
A.    Algemeen
B.    Forum
C.    Veiling
D.    Voorwaarden voor Verkopers
E.    Voorwaarden voor Kopers

A.    ALGEMEEN

Artikel 1. Definities

In de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement gebruiken we een aantal definities. Dit zijn de met een hoofdletter geschreven woorden, die zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt kunnen worden. Deze definities hebben de volgende betekenissen:

Aanvraagformulier: het online door een potentiële Verkoper in te vullen formulier, waarmee u in contact treedt met The Collectables over toelating van uw collectable als Auto op de Veiling.

Algemene Voorwaarden: onderhavige set voorwaarden.

Auto: de auto, een zogenaamde collectable, die geveild wordt op het Online Platform.

Dienst: de diensten die The Collectables aan de Gebruikers aanbiedt via het Online Platform.

Forum: het onderdeel van het Online Platform waarop Gebruikers berichten kunnen plaatsen over een Auto en op elkaars berichten kunnen reageren.

Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van het Online Platform. De Gebruiker wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als “hij”, maar hiermee worden uiteraard ook de vrouwelijke bezoekers van het Online Platform bedoeld.

Koper: de Gebruiker die een bod wil uitbrengen op een Auto die wordt aangeboden op het Online Platform, waarbij de Koper met het Winnende Bod de
Auto zal afnemen.

Minimum Verkoopprijs: de door de Verkoper aangegeven en geheim te houden minimale verkoopprijs van de Auto (de ‘Reserve’).

Online Platform: de omgeving die onder andere via de URL www.thecollectables.nl te bereiken is, waarvan de Veiling een onderdeel is.

Privacy Statement: de voorwaarden die u hier aantreft en die van toepassing zijn op de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

The Collectables: de besloten vennootschap The Collectables B.V., kantoorhoudende en gevestigd aan Van Nelleweg 1, 3044 BC in Rotterdam.

Veiling: het proces waarin een Auto via het Online Platform door de Verkoper te koop wordt aangeboden door middel van opbod.

Veilingovereenkomst: de overeenkomst tussen The Collectables en een Verkoper over de Veiling van de Auto van die Verkoper.

Verkoper: de Gebruiker die zijn Auto ter veiling aanbiedt op het Online Platform.

Winnende Bod: het hoogste rechtmatig en tijdig uitgebrachte bod dat boven de Minimum Verkoopprijs ligt of het alsnog door Verkoper - bij gebreke van een bod boven de Minimum Verkoopprijs – geaccepteerde hoogste bod.

Artikel 2. Het Online Platform

2.1
The Collectables is de aanbieder van het Online Platform. Op het Online Platform kunt u Auto’s en overige informatie bekijken, berichten plaatsen op het Forum, u registeren als Koper of door middel van het Aanvraagformulier aanmelden als Verkoper en deelnemen aan een Veiling als Koper of Verkoper. The Collectables faciliteert via het Online Platform de Veiling waar een Verkoper een Auto bij opbod te koop aanbiedt aan potentiële Kopers.

2.2
Het Online Platform en de daarop aangeboden Diensten worden aangeboden zoals u die aantreft op het moment van gebruik (“as is”). The Collectables geeft geen garanties en doet geen toezeggingen over specifieke functionaliteit of eigenschappen, of de volledigheid, juistheid, kwaliteit of integriteit van het Online Platform. Storingen en/of onderbrekingen kunnen zich voordoen en The Collectables zal, indien zich een storing of onderbreking voordoet, zich natuurlijk naar beste vermogen inspannen om deze zo spoedig mogelijk te verhelpen, maar zij geeft geen garantie over de oplostijd en sluit iedere aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van het Online Platform of een Dienst uit.  

2.3
Om volledig gebruik te kunnen maken van het Online Platform dient u een profiel aan te maken. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord. Als u vermoedt dat iemand onbevoegd gebruik maakt van uw gebruikersnaam en/of wachtwoord dient u uw gegevens direct aan te passen. Ook vragen we u dit te melden via [email protected], zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

2.4
U erkent dat, naast de maatregelen die The Collectables kan nemen op grond van de wet, de Algemene Voorwaarden en eventueel de Veilingovereenkomst, The Collectables bij geconstateerde onregelmatigheden kan overgaan tot het tijdelijk of definitief ontzeggen van de toegang tot het Online Platform.

2.5
Op de verwerking van uw gegevens is naast de toepasselijke wet- en regelgeving ons Privacy Statement van toepassing, dat u hier kunt inzien en desgewenst downloaden en/of printen.

Artikel 3. Informatie en Intellectuele Eigendomsrechten

3.1
Het gebruik van het Online Platform leidt niet tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, merkrechten en dergelijke). Deze zijn en blijven eigendom van de oorspronkelijk rechthebbende(n).

3.2
De Gebruiker die informatie (teksten, beeldmateriaal en dergelijke) via of ten behoeve van het Online Platform deelt staat ervoor in dat die informatie juist is en niet onrechtmatig en hij garandeert dat hij het recht heeft die informatie ter beschikking te stellen.  Door het delen van informatie verleent de Gebruiker aan The Collectables een niet-exclusieve, onherroepelijke en eeuwigdurende kosteloze licentie voor het gebruik van die informatie ten behoeve van het Online Platform.

3.3
De Gebruiker vrijwaart The Collectables volledig voor aanspraken van derden en zal de schade die wordt veroorzaakt doordat de Gebruiker de verplichtingen in het voorgaande lid niet nakomt volledig vergoeden, redelijke kosten voor juridische bijstand daaronder begrepen.

3.4
Het Online Platform en alle content daarop (die niet afkomstig is van Gebruikers), is van The Collectables of haar licentiegever(s). Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Collectables om (delen van) het Online Platform of deze content openbaar te maken of te verveelvoudigen (kopiëren, verspreiden, bewerken en dergelijke).

Artikel 4.    Melden van (Vermoedelijke) Onrechtmatige Content

4.1
Als u meent dat er op het Online Platform onrechtmatige content wordt aangeboden of onrechtmatig wordt gehandeld dan kunt u dat melden via [email protected]

4.2
The Collectables zal onderzoeken of er sprake is van onmiskenbaar onrechtmatige informatie of onrechtmatig handelen. Als dat het geval is zal de informatie worden verwijderd en/of de handeling worden geblokkeerd. The Collectables is niet verplicht om op basis van een melding over te gaan tot het verwijderen van informatie of het blokkeren van handelingen. The Collectables kan als het niet duidelijk is verlangen dat een rechter een uitspraak doet om vast te stellen of het om onrechtmatige informatie of onrechtmatig handelen gaat.

Artikel 5. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

5.1
U erkent dat The Collectables alleen aanbieder is van het Online Platform en dus niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is of kan worden gehouden voor de informatie die door Gebruikers wordt gedeeld alsmede de gedragingen van Gebruikers, waaronder Kopers en Verkopers tijdens en na Veilingen.

5.2
The Collectables aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die een Gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van het Online Platform. De Gebruiker kan zelf maatregelen treffen ter voorkoming of beperking van aansprakelijkheid door het gebruik van het Online Platform te staken en het eventueel aangemaakte profiel te verwijderen.

5.3
In het geval dat The Collectables wel aansprakelijk kan worden gehouden voor schade die een Gebruiker lijdt als gevolg van het gebruik van het Online Platform, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade, waarbij het bedrag nooit hoger kan zijn dan  EUR 10.000,= (zegge: tienduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: materiële zaakschade en de redelijke kosten ter voorkoming en beperking van directe schade alsmede de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en aansprakelijkheid van de directe schade.  

5.4
U vrijwaart The Collectables volledig voor aanspraken van derden vanwege uw gebruik van het Online Platform en/of de Dienst en zal de schade die The Collectables mocht lijden volledig vergoeden, redelijke kosten voor juridische bijstand daaronder begrepen.

5.6
U aanvaardt dat The Collectables op ieder moment, ter voorkoming of beperking van (vermoedelijke) schade, zonder voorafgaande melding of uitleg, uw gebruik van het Online Platform en/of de Dienst (tijdelijk) kan beperken, opschorten of beëindigen. The Collectables zal hierdoor nooit aansprakelijk zijn jegens u.

Artikel 6.    Betalingen en vergoedingen

6.1
The Collectables rekent alleen aan de Koper een commissie (hoogte: zie het Online Platform) bij het tot stand komen van een koopovereenkomst van een Auto en niet aan Verkoper. De commissie is ook verschuldigd als een Koper en Verkoper een transactie van een aangeboden Auto alsnog buiten ons om afwikkelen.

6.2
Alle bedragen vermeld op het Online Platform zijn in euro’s (EUR) en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

6.3
Betalingen aan The Collectables vindt plaats door middel van de beveiligde omgeving van de payment provider(s) van The Collectables. De voorwaarden van de payment provider(s) zijn van toepassing op de (uitvoering van de) betalingen en al hetgeen daarmee samenhangt. The Collectables is niet aansprakelijk voor het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de betaalomgeving van de payment provider(s).

6.4
The Collectables kan bepaalde voorwaarden stellen, zoals betaling vooraf, garantie door middel van een creditcard of het verstrekken van een machtiging voor automatische incasso.

Artikel 7.    Varia

7.1
Als er bepalingen uit de Algemene Voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht tussen u en ons. Wij zullen de ongeldige onderdelen vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en die voor wat betreft de inhoud zoveel mogelijk de oude bepalingen benaderen.

7.2
The Collectables is gerechtigd de rechten en verplichtingen jegens u over te dragen aan een derde partij. Zij zal u daarvan op de hoogte stellen. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u uw profiel verwijderen en het gebruik van het Online Platform en/of de Dienst staken.

7.3
Op de Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen is Nederlands recht van toepassing. Daar waar in een ander land bepalingen van dwingendrecht van toepassing zijn, zal The Collectables dat respecteren. De geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Rotterdam, tenzij bepalingen van dwingendrechtelijke bepalingen anders voorschrijven.

B.    FORUM

Artikel 8.    Forum en Content    

8.1
Om gebruik te kunnen maken van het Forum dient u zich te registreren op het Online Platform.

8.2
U begrijpt dat u verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor de content die u op het Forum plaatst. De content dient feitelijk correct en eerlijk te zijn en mag niet kwetsen, discrimineren, oproepen tot geweld, illegaal handelen of het lastigvallen van bepaalde (groepen) personen of naar het oordeel van The Collectables in strijd zijn met goede smaak of goede zeden. U mag het Forum niet gebruiken voor commerciële activiteiten. De content zal geen afbreuk doen aan de eer of goede naam van The Collectables en de aan haar verbonden personen.

8.3
U staat ervoor in dat u het recht heeft tot het plaatsen van de content op het Forum en dat die content geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

8.4
U zal geen persoonsgegevens van anderen plaatsen zonder de toestemming van die ander.

8.5
U vrijwaart The Collectables volledig voor aanspraken van derden en zal de schade die wordt veroorzaakt door het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel volledig vergoeden, redelijke kosten voor juridische bijstand daaronder begrepen.

8.6
U begrijpt en accepteert dat The Collectables niet verantwoordelijk is voor hetgeen via een Gebruiker op het Forum wordt geplaatst. Als u meent dat er sprake is van een onrechtmatig bericht, in de meest ruime zin des woords, dan kan een melding worden gedaan via [email protected] (zie ook artikel 4).    

C.    VEILING

Artikel 9. Aanbieden van Auto’s op de Veiling

9.1
De Verkoper meldt zijn auto aan door middel van het Aanvraagformulier (zie ook onder D: Voor Verkopers).

9.2
Het team van The Collectables bepaalt of een auto daadwerkelijk wordt geaccepteerd om als Auto te worden aangeboden op de Veiling. Als de Auto wordt geaccepteerd dan sluiten Verkoper en The Collectables de Veilingovereenkomst.

9.3
The Collectables zal een Auto vergezeld laten gaan van begeleidende teksten en/of een persoonlijke impressie van één van de teamleden van The Collectables. Een dergelijke impressie kan nooit worden beschouwd als een (deskundig) oordeel van The Collectables (dan wel het betreffende teamlid) over de (technische) staat of waarde van de Auto. Er kan dus ook nooit door een Koper aanspraak worden gemaakt op enige vergoeding door The Collectables vanwege een beweerdelijk onjuiste presentatie door The Collectables van een bepaalde Auto.

9.4
Een Auto dient exclusief op de Veiling te worden aangeboden en kan niet worden teruggetrokken zodra deze is aangemeld. Als de Verkoper de Auto toch terugtrekt, dan is het bedrag verschuldigd zoals vermeld in de Veilingovereenkomst.

Artikel 10. Bieden op Auto’s

10.1
Als u wilt bieden op een Auto dient u een profiel aan te maken zoals aangegeven op het Online Platform en vervolgens de iDIN verificatie succesvol af te ronden.

10.2
U mag niet bieden op door uzelf als Verkoper aangeboden Auto’s en ook geen anderen aanzetten tot het bieden op uw Auto’s met het doel om de prijs van de Auto op te drijven. Indien The Collectables het vermoeden heeft dat sprake zou kunnen zijn van het onrechtmatig opdrijven van de prijs, zal de Veiling worden stilgelegd om dit te kunnen onderzoeken en waar nodig maatregelen te treffen. Alle potentiële Kopers worden in zo’n geval geïnformeerd en krijgen ook een melding of en hoe de Veiling voor deze Auto zal worden hervat. Diegene (Koper of Verkoper) die op een Auto geboden heeft met het loutere doel om de prijs op te drijven, is een direct opeisbare boete verschuldigd aan The Collectables ter hoogte van 12% van de geschatte verkoopprijs van die Auto met een minimum bedrag van EUR 5.000,=.

Artikel 11. Veiling

11.1
Op het Online Platform worden de Auto’s die via de Veiling aangeboden gaan worden aangekondigd. Een Auto kan gedurende de aangegeven periode (met daarin minimaal een weekend) in overleg fysiek door potentiële Kopers worden bezichtigd. Potentiële Kopers kunnen tevens met de Verkoper een afspraak maken over de mogelijkheden om een deskundige de (technische) staat en de waarde van de Auto te laten beoordelen.

11.2
De Auto wordt gedurende de aangegeven periode aangeboden op de Veiling. Kopers kunnen handmatig of automatisch bieden op het Object, conform de van toepassing zijnde minimale toenames per bod.

11.3
De Verkoper kan aangeven of er sprake is van een Minimum Verkoopprijs. Dit houdt in dat de Auto alleen door middel van de Veiling als verkocht geldt indien het hoogste bod minimaal gelijk is aan de Minimum Verkoopprijs. Het bedrag van de Minimum Verkoopprijs wordt niet kenbaar gemaakt, wel is kenbaar of er sprake is van een Minimum Verkoopprijs; standaard is die er, als die er niet is, staat er bij de auto: NO RESERVE. De Verkoper kan gedurende de looptijd van de Veiling, in overleg met The Collectables, de Minimum Verkoopprijs naar beneden bijstellen. 

11.4
De Veiling sluit zodra de aangegeven eindtijd is bereikt, tenzij in de laatste 2 minuten voor de eindtijd nog een nieuw bod wordt gedaan. In dat geval wordt per dat tijdstip de eindtijd van Veiling 2 minuten na dit laatste bod. Dit gebeurt net zolang totdat er geen bod meer wordt gedaan.

11.5
De Koper die bij het sluiten van de Veiling het Winnende Bod heeft uitgebracht is de winnaar van de Veiling en zal de Auto voor het bedrag van het Winnende Bod afnemen van de Verkoper, tenzij het bod niet minimaal gelijk is aan de Minimum Verkoopprijs. In dat geval heeft de Verkoper de keuze, in overleg met The Collectables om de Auto in te trekken of alsnog akkoord te gaan met het hoogste bod of. In het laatste geval geldt dat hoogste bod als Winnende Bod. De Verkoper heeft het recht voor het sluiten van de Veiling een bod te accepteren.

Artikel 12. Koopovereenkomst

12.1    
De Koper met het Winnende Bod (zie ook artikel 11.5) en de Verkoper sluiten met elkaar een koopovereenkomst met betrekking tot de Auto.

12.2    
The Collectables is geen partij bij (de totstandkoming van) de koopovereenkomst en bij de uitvoering hiervan. Dit houdt onder andere in dat als de Koper niet aan de verplichtingen (waaronder betaling) aan de Verkoper voldoet, de Verkoper The Collectables daarvoor niet aansprakelijk kan houden. Evenmin kan de Koper The Collectables aansprakelijk houden indien de Verkoper niet aan zijn verplichtingen voldoet of als bijvoorbeeld de Auto niet voldoet aan de door de Verkoper aangegeven eigenschappen.

12.3
Geschillen over de (uitvoering van de) koopovereenkomst dient Koper en Verkoper onderling zelf op te lossen, evenals een eventueel, ingeval een Auto wordt aangeboden door een partij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, van toepassing zijnde herroepingsrecht.

12.4
The Collectables kan op verzoek trachten te bemiddelen bij een conflict en zal zich redelijkerwijs inspannen om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. The Collectables zal echter nooit partij zijn of worden bij een conflict als gevolg van goedbedoelde en vrijwillige inspanningen om te bemiddelen.

D.    VOOR VERKOPERS

Artikel 13.    Aanmelden Auto en Veiling

13.1
Als u een Auto wil aanmelden voor mogelijke verkoop via de Veiling dient u het Aanvraagformulier in te vullen zoals beschikbaar op het Online Platform. U erkent dat het aan The Collectables is om de Auto al dan niet toe te laten tot de Veiling. Indien de Auto wordt toegelaten sluit u met The Collectables de Veilingovereenkomst, waarin de gegevens over eigenaarschap en de Auto worden vastgelegd.

13.2
U staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens en u stemt ermee in dat uw gegevens worden gebruikt daar waar noodzakelijk voor de uitvoering en afhandeling van de Veiling. Op de verwerking van uw gegevens is ons Privacy Statement van toepassing.

13.3
U heeft zich vergewist van de werkwijze ten aanzien van de Veiling en u bent zich bewust van uw rechten en verplichtingen. U dient dus onder andere ervoor in te kunnen staan dat u als eigenaar gerechtigd bent tot de verkoop van de Auto en de overschrijving van de Auto op naam van de Koper.

13.4
U verklaart en garandeert dat u niet zal bieden op uw eigen Auto, of anderen zal aanzetten tot het bieden op uw eigen Auto met het doel om de prijs van de Auto op te drijven. De boete zoals vermeld in artikel 10.2 is van toepassing.

13.5
U zorgt ervoor dat de potentiële Kopers gedurende een bepaalde periode (met minimaal een weekend erin) de mogelijkheid wordt geboden tot een fysieke bezichtiging van de Auto en het eventueel, in overleg met u, laten keuren van de Auto.

13.6
Na aanmelding voor de Veiling zal er niet meer dan 100 kilometer met de Auto gereden worden.

13.7
U erkent dat u de Auto exclusief aanbiedt en na aanmelding niet meer in kan trekken, tenzij u het bedrag voldoet zoals aangegeven in de Veilingovereenkomst (6% van de geschatte minimale verkoopprijs met een minimum van EUR 2.500,=). U zal de Auto aan de Koper met het Winnende Bod verkopen.

13.8
Indien het hoogste bod bij afloop van de Veiling niet minimaal gelijk is aan de Minimum Verkoopprijs overlegt The Collectables met u wat de beste optie is.

The Collectables zal bemiddelen tussen de Verkoper en de mogelijke Kopers, teneinde de Auto alsnog te verkopen. In dit geval is de Koper ook de commissie aan The Collectables verschuldigd. 

U staat ervoor in dat Koper deze commissie aan The Collectables zal voldoen. Daarnaast erkent u dat u de Auto niet in kan trekken of buiten The Collectables om kan verkopen, totdat (a) u The Collectables schriftelijk (waaronder per e-mail) heeft geïnformeerd af te zien van hun verdere bemiddeling, waarbij de periode van bemiddeling minimaal vier weken na afloop van de Veiling heeft geduurd, en (b) The Collectables schriftelijk (waaronder per e-mail) aan u heeft bevestigd dat zij niet verder zullen bemiddelen en het u vrij staat om de Auto zelf langs andere weg te verkopen. Indien u in strijd handelt met het voorgaande, bent u het bedrag zoals aangegeven in de Veilingovereenkomst verschuldigd. 

Artikel 14. Betaling en afname van de Auto

14.1
U sluit met de Koper die het Winnende Bod heeft uitgebracht een koopovereenkomst (zie ook artikel 12).  

14.2
Nadat The Collectables de verschuldigde commissie van de Koper heeft ontvangen, zal The Collectables u en Koper met elkaar in contact brengen, zodat u met de Koper tot de afronding van de koopovereenkomst en overdracht van de Auto kunt komen.  

14.3
Als u als Verkoper handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is mogelijk het zogenaamde herroepingsrecht van toepassing. U dient zichzelf ervan te verifiëren of dat in uw situatie geldt en, als dat het geval is, dit herroepingsrecht van de Koper te respecteren en medewerking te verlenen aan de uitoefening daarvan.

E.    VOOR KOPERS

Artikel 15. Profiel aanmaken, Voorbereiding en Bieden op een Object

15.1
Als u wilt bieden op een Object dient u een profiel aan te maken zoals aangegeven op het Online Platform en de iDIN verificatie succesvol af te ronden.

15.2
U staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens en u stemt ermee in dat uw gegevens worden gebruikt daar waar noodzakelijk voor de uitvoering en afhandeling van de Veiling. Op de verwerking van uw gegevens is ons Privacy Statement van toepassing.

15.3
U heeft zich vergewist van de werkwijze ten aanzien van de Veiling. Een uitgebracht bod is onvoorwaardelijk en u kunt een bod niet herroepen, ook niet als het bod door een door u ingestelde biedrobot automatisch is gedaan. Bij het uitbrengen van het hoogste, winnende bod, bent u verplicht de Auto af te nemen. Dit geldt ook als u voor een ander biedt op de Auto. The Collectables gaat ervan uit dat er geboden wordt door degene die het profiel heeft aangemaakt en bij het bieden via uw profiel bent u daar dus persoonlijk aan geboden. U dient in te kunnen staan voor de betaling van de koopprijs en de aan The Collectables te betalen commissie.

15.4
U verklaart en garandeert dat u niet zal bieden op een Auto, met het doel om de prijs van die Auto op te drijven. De boete zoals vermeld in artikel 10.2 is van toepassing.

15.5
Om te voldoen aan uw eigen onderzoeksplicht over de (technische) staat en eigenschappen van een aangeboden Auto, kan u gebruik maken van de mogelijkheid om de Auto fysiek te bezichtigen en eventueel in overleg met de Verkoper te laten keuren. Het is uw eigen keuze of u hiervan gebruik maakt.

Artikel 16. Betaling en afname van de Auto

16.1
Als u de Koper bent met het Winnende Bod dan bent u verplicht tot afname van de Auto. U sluit daartoe een koopovereenkomst met de Verkoper (zie ook artikel 12).

16.2
Naast het betalen van de koopprijs aan de Verkoper bent u gehouden de verschuldigde commissie te voldoen aan The Collectables.  De commissie dient via één van de aangegeven betaalmethoden binnen twee (2) werkdagen na afloop van de Veiling te worden voldaan. U bent en blijft de commissie verschuldigd, ook in geval van een eventueel conflict met de Verkoper. In een dergelijk geval zal The Collectables, zonder daartoe verplicht te zijn, redelijkerwijs helpen om tot een passende oplossing te komen.

16.3
Na ontvangst van de commissie brengt The Collectables u en Verkoper met elkaar in contact zodat u met de Verkoper tot de afronding van de koopovereenkomst en overdracht van de Auto kunt komen.  

16.4
Het ophalen dan wel laten bezorgen van de Auto is voor uw rekening, tenzij bij het aanbieden van de Auto is aangegeven dat de Verkoper daarvoor zorgdraagt. U dient met de Verkoper afspraken te maken over het binnen zeven (7) dagen, tenzij een andere termijn is afgesproken, ophalen dan wel laten bezorgen van de Auto.